Почитувани професори по географија,

Управниот одбор на Македонското географско друштво на 20. 11. 2015 година одржа состанок на кој беа разгледувани и испланирани активностите на Друштвото во следната 2016 година. При тоа беше анализирана можноста за ажурирање на членството што е согласно Статутот за работењето на Македонското географско друштво и е чекор повеќе кон поквалитетна организација на настаните што секако е во корист на наставниците, учениците и секако географијата како наша матична наука.
За таа цел беа прифатени три вида на членарини и тоа:

Тип 1-Основно членство во износ од 500 денари
 • Членска евиденција и членска картичка
 • Пристап до информации на Македонско географско друштво
 • Присутво на собранија на Македонско географско друштво
 • Можност за учество на државни натпревари
 • Присуство на семинари на Македонско географско друштво и добивање сертификат
Тип 2-Членство плус во износ од 1000 денари
 • Сето од основно членство
 • 2 броја од списанието Географски разгледи
 • Попуст од 10% за котизации за конгреси, симпозиуми и останати стручни собири организирани од Македонско географско друштво
Тип 3-ВИП членство во износ од 1500 денари
 • Сите привилегии од основното членство
 • 2 броја од списанието Географски разгледи
 • Попуст од 20% за котизации за конгреси, симпозиуми и останати стручни Собири организирани од Македонско географско друштво
 • 10% попуст на работилници во организација на Македонско географско друштво
 • Едно стручно географско издание по избор (учебник, билтен, зборник од конференција, симпозиум и др. )
 • 10% попуст при евентуално изведување на теренска настава

Членарините се на годишно ниво и исклучиво се плаќаат на жиро сметка на
Македонско географско друштво
Комерцијална Банка а.д. Скопје
Жиро сметка 300000001242218
Цел на дознака: членарина за 2016 година (да се потенцира и типот на членарина пр. Тип 1, Тип 2 или Тип 3)
напомена: уплатите се вршат од 1.01. 2016 година и би било пожелно да бидат уплатени во период од пет месеци од почетниот датум за уплата.

Почитувани професори и промотори на географијата, во заеднички интерес е да се поддржуваме взаемно и да ја продолжиме традицијата од скоро седумдесетгодишна соработка.
Subpages (1): prijateli na mgd