Институт за географија
Институт за географија


http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/news
Природно-математички факултет


Прв географски портал во Македонија

Универзитет Свети Кирил и Методиј