Претседател на Македонско Географско Друштво


Д-р Билјана Апостоловска Тошевска,
Вонреден професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј


Секретар на Македонско Географско Друштво


Д-р Свемир Горин
Доцент на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј


Управен Одбор на Македонско Географско Друштво



Д-р Благоја Маркоски
Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј



Д-р Ристо Мијалов
Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј



Д-р Олгица Димитровска
Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј




Снежана Аџиева
наставник по географија
ООУ „Владо Кантарџиев“ Гевгелија




Предраг Илиевски
наставник по географија
Инспектор во Државен просветен инспекторат Скопје




М-р Срџан Стојмановски
наставник по географија
Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово




Д-р Милица Патраклиева
наставник по географија
ООУ „Лазо Трповски“ Скопје





Д-р Никола Панов

Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј



Д-р Мирјанка Маџевиќ
Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј




Медат Аслани
професор по географија
СОУ „Маврово Ростуше“





Марјан Матракоски
Општина Прилеп





М-р Александар Наумоски 
наставник по географија




Кире Јанковски
наставник по географија
ООУ „Никола Карев“ Радовиш