Претседател на Македонско Географско Друштво


Д-р Билјана Апостоловска Тошевска,
Вонреден професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј


Секретар на Македонско Географско Друштво


Д-р Свемир Горин
Доцент на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј


Управен Одбор на Македонско Географско ДруштвоД-р Благоја Маркоски
Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и МетодијД-р Ристо Мијалов
Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и МетодијД-р Олгица Димитровска
Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј
Снежана Аџиева
наставник по географија
ООУ „Владо Кантарџиев“ Гевгелија
Предраг Илиевски
наставник по географија
Инспектор во Државен просветен инспекторат Скопје
М-р Срџан Стојмановски
наставник по географија
Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово
Д-р Милица Патраклиева
наставник по географија
ООУ „Лазо Трповски“ Скопје

Д-р Никола Панов

Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и МетодијД-р Мирјанка Маџевиќ
Редовен професор на Институт за географија
Природно-Математички Факултет во Скопје
Универзитет Свети Кирил и Методиј
Медат Аслани
професор по географија
СОУ „Маврово Ростуше“

Марјан Матракоски
Општина Прилеп

М-р Александар Наумоски 
наставник по географија
Кире Јанковски
наставник по географија
ООУ „Никола Карев“ Радовиш