М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Предмет економска географија-реакција! Реакција на Институтот за географија и Македонско географско друштво во врска содефинирање на предметот економска географија во наставната програма и нормативотспоред кој се предвидува наставен профил кој ќе ја изведува ...
    Posted Jan 21, 2021, 12:05 PM by МГД администратор
  • Допис на Институтот за географија и Македонско географско друштво во врска со најавената Концепција за реформи во основното образование Допис на Институтот за географија и Македонско географско друштво во врска со најавената Концепција за реформи во основното образование
    Posted Jan 21, 2021, 9:28 AM by МГД администратор
  • НОВО Вебинар за наставниците и професорите по географија 28 ноември 2020 година
    Posted Dec 1, 2020, 2:14 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 63. View more »