Покана за состанок на Собранието на МГД

ДО ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА
МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО