Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“

Post date: Jun 01, 2021 4:12:20 AM

Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“ во организација на Македонско еколошко друштво, Македонско географско друштво и Македонско биолошко друштво.

СИСТЕМ НАЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-М-р Робертина Брајаноска

СПОМЕНИК НАПРИРОДАТА „СЛАТИНСКИ ИЗВОР“-д-р Билјана Гичевски, м-р Александар Стојанов

ЗНАЧАЈНИГЕОВРЕДНОСТИ НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ-Проф. д-р Ивица Милевски

ГЕОДИВЕРЗИТЕТОТВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР-Проф. д-р Драган Колчаковски, Ас. м-р Анита Тодорова