Organization/Организација

Претседател на Македонско Географско Друштво

Д-р Билјана Апостоловска Тошевска,

Редовен професор на Институт за географија

Природно-Математички Факултет во Скопје

Универзитет Свети Кирил и Методиј

Секретар на Македонско Географско Друштво

Д-р Свемир Горин

Вонреден професор на Институт за географија

Природно-Математички Факултет во Скопје

Универзитет Свети Кирил и Методиј

Управен Одбор на Македонско Географско Друштво

Д-р Благоја Маркоски
Редовен професор на Институт за географија

Природно-Математички Факултет во Скопје

Универзитет Свети Кирил и Методиј

Д-р Никола Панов
Редовен професор ( во пензија ) на Институт за географија Природно-Математички Факултет во СкопјеУниверзитет Свети Кирил и Методиј

Д-р Ристо Мијалов
Редовен професор на Институт за географија

Природно-Математички Факултет во Скопје

Универзитет Свети Кирил и Методиј

Д-р Мирјанка Маџевиќ
Редовен професор на Институт за географија

Природно-Математички Факултет во Скопје

Универзитет Свети Кирил и Методиј

Д-р Олгица Димитровска
Редовен професор на Институт за географија

Природно-Математички Факултет во Скопје

Универзитет Свети Кирил и Методиј

Медат Асланипрофесор по географија

СОУ „Маврово Ростуше“

Снежана Аџиева

наставник по географија

ООУ „Владо Кантарџиев“ Гевгелија

М-р Марјан Матракоски Општина Прилеп

Предраг Илиевски
наставник по географија

Инспектор во Државен просветен инспекторат Скопје

М-р Александар Наумоски
наставник по географија

М-р Срџан Стојмановскинаставник по географија

Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово

Кире Јанковскинаставник по географија

ООУ „Никола Карев“ Радовиш

Д-р Милица Патраклиева
наставник по географија

ООУ „Лазо Трповски“ Скопје

Главен уредник на списанието Географски Разгледи

Д-р Ивица Милевски,
Редовен професор на Институт за географија

Природно-Математички Факултет во Скопје

Универзитет Свети Кирил и Методиј

Надзорен Одбор на Македонско Географско Друштво

Д-р Милена Талеска

Вонреден професор на Институт за географија

Природно-Математички Факултет во Скопје

Универзитет Свети Кирил и Методиј

Д-р Дејан Илиев
Вонреден професор на Институт за географија

Природно-Математички Факултет во Скопје

Универзитет Свети Кирил и Методиј