Пријатели на МГД

НАПОМЕНА:

Користењето на попустите и услугите од фирмите во програмата ПРИЈАТЕЛИ НА МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО можат да се користат само со покажување на:

- Исправна и важечка членска карта на Македонско географско друштво

- Исправна и важечка лична карта на членот