Home/Почетна

М А К Е Д О Н С К О Г Е О Г Р А Ф С К О
Д Р У Ш Т В О

ДО ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА

МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО

ПРЕДМЕТ: Покана за состанок на Собранието на Македонско географско друштво


Проверете ги поволностите понудени од пријателите на Македонско Географско Друштво (услови)